PÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Pál, Jézus Krisztus apostola Istennek akaratjából, az Efézusban lévõ és Krisztus Jézusban hívõ szenteknek.
  1 Kor. 1,1., Fil. 1,1.
 2. Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
  Róm. 1,7.
 3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
  1 Pét. 1,3.
 4. A szerint, a mint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,
  2 Tim. 1,9., Csel. 15,18.
 5. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Õ akaratjának jó kedve szerint,
  Róm. 8,15., Róm. 8,29., Róm. 8,30.
 6. Kegyelme dicsõségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
  Mát. 3,17., Kol. 1,13., Róm. 8,39.
 7. A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
  Róm. 3,23., Róm. 3,25.
 8. Melyet nagy bõséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
  1 Kor. 1,5., Kol. 1,9.
 9. Megismertetvén velünk az Õ akaratjának titkait az Õ jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
  Eféz. 3,4., Eféz. 3,5., Róm. 16,25., Róm. 16,26., Kol. 1,26., 2 Tim. 1,9., 2 Tim. 1,10.
 10. Az idõk teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
  Gal. 4,4., 1 Móz. 1,31., 1 Ján. 3,8., 1 Ján. 3,10., Ján. 8,44., 2 Kor. 11,3., Róm. 8,19., Róm. 8,23., Mát. 19,28., 2 Pét. 3,10., 2 Pét. 3,13.
 11. Õ benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az õ akaratjának tanácsából cselekszik,
 12. Hogy legyünk mi magasztalására az Õ dicsõségének, a kik elõre reménykedtünk a Krisztusban:
  Róm. 3,2., Róm. 9,4., Csel. 3,25.
 13. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
  Kol. 1,5., Csel. 19,2., Csel. 19,5., Csel. 2,37., Csel. 2,38., Csel. 8,12., Ján. 3,5., Eféz. 4,30., Csel. 2,16., Csel. 2,18., Jóel. 2,28., Jóel. 2,29., Zak. 12,10.
 14. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Õ dicsõségének magasztalására.
  2 Kor. 1,22., 1 Kor. 15,28., Róm. 8,18., Róm. 8,23., 2 Móz. 19,5., 5 Móz. 7,6., 5 Móz. 14,2., 5 Móz. 26,18., Zsolt. 135,4., Malak. 3,17.
 15. Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
  Kol. 1,4.
 16. Nem szûnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
  1 Kor. 1,4., 1 Thess. 1,2., Fil. 1,3.
 17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsõségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Õ megismerésében;
  Csel. 7,2., Kol. 1,15., Fil. 2,5., Fil. 2,11., 1 Kor. 11,3., Róm. 8,34., 1 Kor. 15,27., 1 Kor. 15,28., Ján. 20,17., Mát. 27,46., Ján. 10,29., Ján. 14,28., 1 Kor. 2,10.
 18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Õ elhívásának a reménysége, mi az Õ öröksége dicsõségének a gazdagsága a szentek között,
  Róm. 1,21., Róm. 11,8., Róm. 11,10., 2 Kor. 4,6., Fil. 3,20., Róm. 5,2., Róm. 8,18., Róm. 8,24., Kol. 1,27., 2 Kor. 4,17., Kol. 1,12., Csel. 20,32., Csel. 26,18., 1 Kor. 6,9., Gal. 5,21., Eféz. 5,5.
 19. És mi az Õ hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája szerint,
 20. A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben.
  Márk. 16,19., Zsolt. 110,1., Csel. 2,24., Fil. 3,20., Fil. 3,21., Csel. 7,55., Mát. 24,30., Mát. 25,31., Róm. 8,9., Róm. 8,11.
 21. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erõn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is:
  Eféz. 3,10., Fil. 2,9., Fil. 2,11., Kol. 1,16., Róm. 8,38., 1 Pét. 3,22.
 22. És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
  Zsolt. 8,7., Zsid. 2,8., Kol. 1,8.
 23. Mely az Õ teste, teljessége Õ néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
  Eféz. 3,17., 1 Kor. 12,27., Kol. 1,18., Kol. 1,24., Kol. 2,19., Róm. 12,5., Róm. 8,9., Róm. 8,10., Ján. 15,5., Kol. 1,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.